Tilaus ja sopimusehdot


Voimassa 10.4.2022 lukien toistaiseksi.


Ehtojen soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan CJ Trainingin ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöitten (jäljempänä "CJ Training") kulloinkin käytössään olevissa verkko-osoitteissa (kuten esimerkiksi mutta näihin rajoittumatta: www.CJTraining.fi) tarjoamien verkkopalvelujen (jäljempänä "Palvelu") käyttöön ja CJ Training:ilta Palvelussa tai muutoin kulutushyödykkeitä (kuten esimerkiksi mutta näihin rajoittumatta: valmennuspalvelut) hankkivan asiakkaan ja CJ Trainingin väliseen asiakassuhteeseen. Näitä ehtoja sovelletaan sekä rekisteröityneen että rekisteröitymättömän käyttäjän asiointiin Palvelussa. Ehtoja sovelletaan rekisteröitymättömän käyttäjän osalta palvelun käyttöön niin kauan kuin käyttäjä käyttää palvelua. Rekisteröityneen käyttäjän osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä vähintään siihen saakka, kunnes käyttäjän Käyttäjätunnus on poistettu. Palvelussa tarjottavien verkkovalmennuspalveluiden (jäljempänä "Verkkovalmennus") osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä aina vähintään kunkin valmennusohjelman kestoajan. Henkilökohtaisena valmennuspalveluna tarjottavan valmennuspalvelun (jäljempänä "PT-palvelu") osalta palveluntarjoajana toimii kyseisen palvelun tuottava valmentaja CJ Trainingin toimiessa ainoastaan palvelun välittäjänä ja näitä ehtoja sovelletaan PT-palvelun osalta ainoastaan palvelun myyntitapahtuman osalta.

Palvelun sisältö

Palvelu on palvelukokonaisuus, johon sisältyy CJ Trainingin ja mahdollisten muiden, CJ Trainingin kanssa yhteistyösuhteessa olevien palveluntarjoajien (jäljempänä "Muut palveluntarjoajat") kulloinkin tarjoamia palveluja, aineistoa sekä verkkokauppa kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa. CJ Trainingilla ja Muilla palveluntarjoajilla on oikeus milloin tahansa muuttaa palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta. Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan. CJ Training voi tarjota, välittää tai markkinoida palvelussa Muun palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. CJ Training ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu muun palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä taikka palvelun saatavuudesta. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella Muun palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

Palvelujen käyttö


Palvelun käyttötarkoitus

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.


Palvelun käyttö ilman rekisteröitymistä

Jotkin palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä palvelun käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin CJ Training katsoo sopivaksi. CJ Training varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat palvelun käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia komponentteja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.


Rekisteröityminen

Jotkin palvelut edellyttävät, että käyttäjä rekisteröityy palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee myös valita itselleen käyttäjätunnus ja salasana (jäljempänä yhdessä "Käyttäjätunnus"). Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä ei saa paljastaa Käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle eikä käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää käyttäjätunnustaan. CJ Training ei vastaa käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli Käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjän Käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen Käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli käyttäjä tulee tietoiseksi Käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi CJ Trainingille. CJ Training voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi. Palvelun käyttäjän on oltava vähintään 15-vuotias. Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen palvelun käyttämistä.


Käyttäjätunnuksen poistaminen

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus poistaa Käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen jani@cjtraining.fi. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun CJ Training kuittaa Käyttäjätunnuksen poistamisesta koskevan pyynnön vastaanotetuksi.


Käyttäjän tuottama sisältö

Tuottamalla mitä tahansa sisältöä kuten esimerkiksi tekstiä, kuvia tai videoita palveluun, käyttäjä sitoutuu antamaan CJ Trainingille täyden, ilmaisen ja peruuttamattoman oikeuden käyttää tällaista sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen millä tahansa tavalla. Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjän kaikki palveluun kulloinkin tuottama sisältö on käyttäjän oman alkuperäisen työn tulosta eikä se riko mitään soveltuvaa lakia ja että käyttäjällä on oikeus antaa CJ Training oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla. Jakamalla mitä tahansa sisältöä palvelussa käyttäjä sitoutuu vastaamaan CJ Trainingin puolesta ja CJ Trainingin niin halutessa omalla kustannuksellaan puolustamaan CJ Trainingia kaikkia sellaisia kolmansien osapuolien esittämiä vaateita, kustannuksia (mukaan lukien kohtuulliset puolustautumiskustannukset), tappioita, vahinkoja, vastuita ja tuomioita vastaan, jotka johtuvat käyttäjän tuottaman sisällön esittämisestä palvelussa.


Käyttäytyminen Palvelussa ja käytön estäminen

Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä ja sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä palvelussa. Palvelun käyttäjän tulee käyttää palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti. CJ Training pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina:

laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen;

hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;

CJ Trainingin tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;

Palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä;

muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;

tekeytyminen toiseksi henkilöksi;

muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen;

viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;

mikä tahansa teko, jolla objekti- tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi; ja

minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen palvelusta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa CJ Training tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen).

Mikäli CJ Training harkintansa mukaisesti katsoo, että käyttäjä on rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt Palvelua mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, CJ Training voi oman harkintansa mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta käyttäjää kohtaan estää käyttäjän pääsy palveluun rajoittamattomaksi ajaksi tai poistaa käyttäjän käyttäjätunnuksen.


Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältämän tai CJ Trainingin palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat CJ Trainingille, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman CJ Trainingin ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Erityisesti Verkkovalmennuksessa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat CJ Trainingin luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on CJ Trainingin yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti CJ Trainingille tekijänoikeus-rikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.


Palvelun käytettävyys

CJ Training ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. CJ Training ei takaa, että palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.


Palvelussa annetut tiedot

Vaikka CJ Training yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä. Palvelussa esitettävät tuotteiden saatavuustiedot tai tuotteen hintatiedot voivat olla joltain osin virheellisiä eikä CJ Training ole velvollinen suorittamaan asiakkaalle hyvityksiä jos jokin tuote on myyty loppuun tai jos palvelussa on virheellisiä hintatietoja. CJ Trainingilla on oikeus korjata havaitut virheet ja koska tahansa muuttaa palvelussa julkaistuja tietoja. Lisäksi käyttäjän tulee aina itse arvioida palvelussa tai käyttäjälle muutoin palvelun puitteissa annettujen ja erityisesti liikuntaan ja ruokavalioon liittyvien tietojen soveltuvuutta käyttäjälle, ottaen huomioon muun muassa käyttäjän terveydentilan, fyysiset ominaisuudet sekä muut henkilökohtaiset olosuhteet.


Vastuunrajoitus

Käyttäjä hyväksyy sen, että palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja CJ Training varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, ja muokata palvelua. CJ Training ei vastaa miltään osin palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä. CJ Training ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys palvelusta. Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu CJ Training ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat Palvelun (ml. Verkkovalmennus- tai PT-palvelun) käytöstä tai käytön estymisestä.


Sopimusehtojen muutokset

CJ Training varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ilmoitetaan Palvelussa. Jatkamalla palvelun käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot.


Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia tai hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle.

CJ Trainingilla on aina oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää Palvelu sekä kaikki tai osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannen osapuolelle tai nimeämänsä kolmannen osapuolen vastattavaksi liiketoimintakaupan tai yritysjärjestelyn johdosta taikka muusta perustellusta syystä.


Henkilökohtaiseen valmennuspalveluun sovellettavat erityiset ehdot


Ehtojen soveltaminen

Elleivät asiakas ja asiakkaalle PT-palvelun tarjoava CJ Trainingin yhteistyökumppanina toimiva valmentaja toisin erikseen sovi, tämän kohdan ehtoja sovelletaan valmentajan asiakkaalle erillisen tilauksen perusteella tarjoamaan henkilökohtaiseen valmennuspalveluun ("PT-palvelu"). Selvyyden vuoksi todetaan, PT-palvelua koskeva toimeksiantosuhde syntyy aina valmentajan ja asiakkaan välille CJ Trainingin toimiessa ainoastaan palvelun välittäjänä.


PT-palvelu

PT-palvelussa CJ Trainingin yhteistyökumppanina toimiva valmentaja toimii PT-palvelun tilauksen yhteydessä sovittavan harjoittelujakson ajan asiakkaan henkilökohtaisena valmentajana tehtävänään suunnitella asiakkaan harjoitusohjelma ja siihen liittyvä ruokavalio niihin tehtävine muutoksineen, opastaa asiakkaalle harjoitusohjelman mukaisten harjoitteiden suorittaminen sekä ohjata asiakkaan harjoittelua harjoittelujakson aikana asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palveluun sisältyvien harjoituskertojen määrä sovitaan palvelun tilauksen yhteydessä.


Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas sitoutuu noudattamaan parhaan kykynsä mukaan valmentajan hänelle laatimaa harjoitusohjelmaa, ravintosuunnitelmaa sekä mahdollisesti erikseen sovittuja toimintaperiaatteita. Asiakas sitoutuu noudattamaan valmentajan kanssa ennalta sovittuja harjoitteluaikoja. Mikäli Asiakas peruu valmentajan kanssa harjoittelua varten sovitun tapaamisen myöhemmin kuin 24 tuntia ennen sovittua tapaamista (tai asiakas jättää saapumatta paikalle poissaolosta ilmoittamatta), katsotaan se yhdeksi käytetyksi harjoittelukerraksi ellei asiakas voi osoittaa lääkärintodistuksella tai muutoin luotettavasti, että peruuttamisen tai poissaolon syynä oli vamma tai sairaus. Asiakkaan myöhästyessä enemmän kuin 15 minuuttia sovitusta tapaamisajankohdasta asiasta valmentajalle ennalta ilmoittamatta, on valmentaja oikeutettu poistumaan sovitusta harjoittelupaikasta ja harjoituskerta katsotaan tällöin edellä kuvattujen ehtojen mukaisesti käytetyksi.

Asiakkaan myöhästyminen ei muutoinkaan pidennä sovitun harjoittelukerran kestoa ellei valmentaja ja asiakas erikseen toisin sovi. Asiakas on velvollinen maksamaan sekä omat että valmentajan osalta harjoitteluohjelman toteuttamisesta aiheutuvat kulut kuten kuntosalimaksut tai kenttävuokrat. Kuntosaliharjoittelun osalta harjoittelupaikoiksi pyritään valitsemaan ensisijaisesti CJ Trainingin yhteistyökumppanien ylläpitämiä kuntosaleja, joissa kuntosalimaksuihin sovelletaan CJ Trainingin sopimushintoja. Huolimatta siitä, että asiakkaan harjoitusohjelmaa laadittaessa ja toteutettaessa asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet sekä mahdolliset rajoitteet ja terveydelliset tekijät pyritään huomioimaan mahdollisimman tarkasti, liikunnan harrastamiseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa PT-palvelun tilaamisella olevansa tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan. Asiakas hyväksyy sen, että ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, valmentaja (tai CJ Training) eivät vastaa asiakkaalle harjoittelussa mahdollisesti syntyvistä vammoista tai vahingoista. Asiakkaan tulee itse huolehtia harjoittelua varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muu mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä. Asiakas sitoutuu tiedottamaan valmentajaa harjoittelun aloittamisen jälkeen tapahtuvista olennaisista muutoksista terveydentilassaan tai muista mahdollisista harjoitteluun vaikuttavista seikoista (esim. raskaus, vamma tai sairaus, lääkehoito ja muutokset näissä).


CJ Trainingin velvollisuudet

Valmentaja sitoutuu tarjoamaan PT-palvelun siten, että valmentaja valmentaa ja ohjeistaa asiakasta parhaan kykynsä mukaan asiakkaan tavoitteet ja fyysiset ominaisuudet huomioon ottaen. Valmentajan tulee noudattaa asiakkaan kanssa sovittuja tapaamisaikoja. Valmentajan tulee olla ajoissa harjoittelupaikalla sekä olla läsnä sovituissa harjoittelutapaamisissa. Mikäli valmentaja peruu tapaamisen myöhemmin kuin 24 tuntia ennen tapaamista (tai jättää tulematta paikalle) eikä kyse ole ylivoimaisesta esteestä, on asiakas oikeutettu niin halutessaan yhteen ylimääräiseen harjoituskertaan ennalta sovittujen harjoituskertojen lisäksi. Harjoittelukerran peruuntuessa valmentajan puolella olevasta syystä, valmentaja on velvollinen tarvittaessa järjestämään valmentajalle sijaisen tai mikäli se ei ole mahdollista, uuden tapaamisen niin pian, kuin se on mahdollista tapaamisen esteen poistumisen jälkeen. Valmentaja sitoutuu tiedottamaan asiakastaan valmennuksen toteuttamiseen vaikuttavista poikkeusjärjestelyistä kuten esimerkiksi valmentajan sijaisjärjestelyistä, lomista tai harjoitustapaamisten siirtämisestä välittömästi kun asia on tullut valmentajan tietoon. Poikkeusjärjestelyistä ilmoitetaan ensisijaisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kuitenkin siten että alle vuorokauden varoajalla tehtävistä järjestelyistä ilmoitetaan asiakkaalle puhelimitse.


Tuotteiden toimitusehdot

Sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksen CJ Trainingille ja kun CJ Training on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen. Tuotteiden ja palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. CJ Training pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin. Omistusoikeus tilattuihin tuotteisiin säilyy CJ Trainingilla, kunnes tuote on kokonaan maksettu. Palvelussa voi maksaa ainoastaan CJ Trainingin kulloinkin hyväksymillä maksutavoilla. Vaaranvastuu tuotteen katoamisesta tai vioittumisesta siirtyy asiakkaalle tuotteen luovutuksen yhteydessä. Kuljetuskaupassa vaaranvastuu siirtyy luovutettaessa tuote kuljettajalta, rahdinkuljettajalta tai muulta toimituksen suorittamiseen määrätyltä henkilöltä tai yhteisöltä asiakkaan hallintaan. Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, vaikka asiakas ei olisi paikalla tuotetta luovutettaessa

CJ Training vastaa toimittamansa tuotteen virheettömyydestä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan valinnan mukaan tuotteen virhe voidaan korjata tai toimitettu tuote voidaan vaihtaa. CJ Training pidättää oikeuden kieltäytyä valitusta korjaustoimenpiteestä, mikäli se osoittautuu mahdottomaksi tai aiheuttaa kohtuutonta vaivaa muihin korjaustoimenpiteisiin verrattuna. Mikäli virhettä ei ole mahdollista tai suositeltavaa korjata, asiakkaalla on valintansa mukaan oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua, mikäli virhe on olennainen. CJ Training ei vastaa mistään välillisistä, välittömistä tai epäsuorista vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.


Maksutavat

Ellei Palvelussa toisin erikseen ilmoiteta, palvelussa hyväksytyt maksutavat on sähköpostilasku. Sähköpostilaskulla maksuehto on neljätoista (14) päivää.


Saatavien perintä

Asiakkaan tulee suorittaa sopimuksen mukainen maksu eräpäivään mennessä. Jos asiakas ei ole suorittanut sopimuksen mukaista maksua eräpäivään mennessä, toimittaja lähettää asiakkaalle muistutuslaskun neljäntoista (14) päivän kuluttua eräpäivästä. Muistutuksesta aiheutuvat kulut peritään asiakkaalta. Jos laskua ei muistutuslaskun eräpäivään mennessä makseta, siirretään saatavat perintään. Saatavan siirryttyä perintään toimittajalla on oikeus keskeyttää valmennussopimus asiakkaan maksun laiminlyöntiä vastaavaksi ajaksi. Keskeytyksestä huolimatta asiakkaan maksuvelvollisuus säilyy ennallaan. Toimittajalla on oikeus periä asiakkaalta Suomen korkolain (633/1982) 4§:n mukaista viivästyskorkoa ensimmäisestä eräpäivästä alkaen.


Etämyynti ja peruuttamisoikeus


Palvelusopimukset

Palvelusopimusten (muun muassa PT-palvelu) osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan palvelusopimuksen tekemisestä. Jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan pyynnöstä ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista, asiakkaalta peritään peruuttamisen johdosta palvelun käytön ajalta palvelun tuottamisesta aiheutuneina kustannuksina 30 % kyseisen palvelusopimuksen hinnasta. PT-palvelun osalta edellä tarkoitettuina kustannuksina peritään ennen peruuttamista käytettyjen harjoituskertojen määrään suhteutettu osa palvelun kokonaishinnasta mutta kuitenkin aina vähintään 30 % palvelusopimuksen kokonaishinnasta. Peruuttamisoikeus ei koske vapaa-ajanpalvelua, joka on sovittu tietyksi ajankohdaksi kuten esimerkiksi koulutus- tai urheilutapahtuma.


Digitaaliset palvelut

Digitaalisten palvelujen (muun muassa Verkkovalmennukset) osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan kyseistä palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta silloin, jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan suostumuksin ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista. Verkkovalmennuksen osalta palvelun toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin kun asiakkaan käyttäjätunnuksille luodaan käyttöoikeudet Verkkovalmennukseen ja asiakas voi aloittaa Verkkovalmennuksen käytön.


Ylivoimainen este

Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen esteen eli esimerkiksi luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, CJ Trainingista riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, CJ Training vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure -olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta CJ Trainingilta sopimuksen rikkomisesta.


Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

CJ Trainingin ja asiakkaan väliset palvelua tai asiakkaan CJ Trainingilta hankkimaa kulutushyödykettä koskevat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintaa koskevat säännöt.


Henkilötietojen käsittely ja käyttö

CJ Training käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan tietosuojasäännösten ja tietosuojapolitiikkansa mukaisella tavalla. Palveluun rekisteröitymällä käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että CJ Training voi käyttää käyttäjän nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin mukaan lukien sähköisen suoramarkkinoinnin ja sen, että nämä tiedot luovutetaan CJ Training n yhteistyökumppanille vastaaviin suoramarkkinointitarkoituksiin. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta CJ Trainingille.

Kuluttajasuojalain nojalla, heti käyttöön otettavalla digitaalisella sisällöllä ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. Tuotteen hintaa ei siis palauteta.


Verkkovalmennuksen voimassaolo

Verkkovalmennuksen minimi sopimusaika on kolme (3) kuukautta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Sopimus jatkuu automaattisesti kuukauden kerrallaan, kunnes asiakas tai toimittaja irtisanoo valmennussopimuksen tämän sopimuksen mukaisesti.


Valmennus Sopimuksen irtisanominen

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva valmennussopimus. Irtisanominen astuu voimaan valmennus kuukauden päätteeksi. Mikäli uusi lasku on ehditty lähettää asiakkaalle ennen irtisanomisilmoitusta, valmennus on voimassa uuden laskutus kuukauden ajan ja asiakkaalla on velvollisuus maksaa valmennussopimus maksu. Irtisanominen tulee toteuttaa asiakkaan toimesta sähköpostitse ja toimittaja kuittaa irtisanomisilmoituksen vastaanotetuksi vastaamalla sähköpostiviestiin. Irtisanomisilmoituksen päivämäärä on asiakkaan lähettämän sähköpostin lähetys päivämäärä. Toimittajalla on oikeus purkaa valmennussopimus välittömästi asiakkaan olennaisesti rikkoessa valmennussopimusta.